Dernekler ile ilgili mevzuat ve kanun maddeleri

 

 

 

 DERNEK NEDİR?  
         Dernekler kazanç paylaşma dışında Kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmek üzere  en az 7 gerçek kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle kurulur.

         Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin almaksızın dernek kurabilir. 

         Dernek kurması yasak olanlar

        Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hakim Savcılar, Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcı ve Yardımcıları, Mülki İdare Amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar,

        Türk Silahlı  Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri Mensupları, resmi ve özel ilk okul, orta okul, lise ve dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşlarında çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarda dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özel  orta okul ve orta öğrenim öğrencileri

Affa uğramış olsalar bile ;
 
1.  Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlardın biri ile mahkum olanlar,
2.  Türk Ceza Kanununun 2.nci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biri ile mahkum olanlar,
3.  Türk Ceza Kanunu 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,
4.  Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin 1,2 ve 3ncü fıkralarında yazılı fiillerle aynı Kanunun 537. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.

 Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

             Sürekli olarak kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle Mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 101. maddesinin d bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına  sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl süre ile, dernek kuramazlar.


        KURULMASI YASAK OLAN DERNEKLER

Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz.

     Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak
     Dil , ırk, sınıf , din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasa’da belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak,
    Anayasa7daki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 
    Kanunlara, Milli Egemenliğe, Milli Güvenliğe, Kamu Düzenine ve genel asayişe, kamu yararına genel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak,
      Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak,
       Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayana azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk Dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya sınıfın veya belli bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı      olmasını sağlamak,Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek,Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasi partiler arasında işbirliği arasında işbirliği sağlamak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, Mahalli İdareler veya Mahalle Muhtarları veya İhtiyar Heyeti Seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya bir kaçını veya bağımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek veya bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü siyasi faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmek gayesi ile,        Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, Suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik veya telkin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174. maddesinde sayılan inkılap kanunlarını kaldırmak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak,

Amacıyla dernek kurulamaz.


DERNEK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER


01. (4) Adet Dernek kuruluş bildirimi ( Valilikten Havale Ettirilecektir ).
02. (4) Adet Dernek tüzüğü (Kurucuların açık hüviyetleri adresi yazılacak), ayrıca her sayfası kurucular tarafından imzalanacaktır.
03. (1) Adet Kurucuların savcılık adli sicil belgesi (Bir Aslı,Bir Fotokopi).
04. (2) Adet Kurucuların fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti .
05. (2) Adet Kurcuların ayrı ayrı düzenleyecekleri kurculuk beyannamesi.
06. Her tüzüğün sonuna dernek organlarını oluşturana kadar derneği yönetecek olan geçici  yönetim kurulu listesi eklenecektir.
07. Dernek merkezi boş olmak kaydıyla, Dernek merkezi kiralık ise noterden tasdikli kira  kontratı,şahsa ait ise şahıs tarafından muvafakat name ve bunlarla birlikte tapu fotokopisi getirilecektir.
08. Dernek kurucuları (7) kişiden,dernek şubesi kurucuları (3) kişiden az olamaz. 
09. Şube açacak dernekler genel merkezden (3) adet yetki belgesi alacaklardır.
10. Dernek kuruluş bildirimi ve kuruculuk beyannamesi dernek bürosunca verilir.
 


DERNEK LOKAL MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER


01. Valilik makamından talep dilekçesi
02. İçkili/İçkisiz dernek lokali açılacağı lokali açılacağı hususunda yönetim kurulu kararı noter tasdikli olacak.
03. Yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri (Noter tasdikli olacak)
04. Lokal yönetmeliği (Dernek başkanı tarafından imzalanacak)
05. Kira kontratı (Noter tasdikli olacak)
06. Mülkiyet sahibinin muvafakatı (Noter tasdikli olacak)
07. Lokal açılacak binada mesken bulunuyorsa,mesken sahiplerinin noterden muvafakatı alınacaktır.
08. Lokal açılacak binada işyerleri bulunuyorsa,apartman yöneticiliğinin noter tasdikli  karar defteri fotokopisi.
09. Yönetim kurulunun sorumluluğu altında açılacak lokal için lokal müdürü atanır veya noterden sözleşme yapılmak suretiyle gerçek kişiler tarafından çalıştırılacaksa bu kişilerin 
a-Nüfus cüzdan sureti,
b-İkametgah belgesi,
c-Savcılık belgesi istenecektir.
 


ALINDI BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 

·    Valilik makamına talep dilekçesi,

·    Yönetim kurulu karar fotokopisi.


YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 

·     Valilik makamına talep dilekçesi

·     Yönetim kurulu kararı (Saymana yetki belgesi).

·     Yetki belgesi alacak şahsın 2 adet fotoğrafı ve ikametgah belgesi.

·     Eski yetki belgeleri.


YENİ YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA İSTENEN BELGELER 
 

·     Valilik makamına talep dilekçesi

·     Yönetim kurul toplantısı ile ilgili gazete ilanı (2 adet)

·     Genel kurul toplantısına katılacak üye listesi (2 adet)

·     Genel kurul toplantısı olağanüstü ise gerekçeli yönetim kurulu kararı istenecektir.

·     Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı.


GAYRİ MENKUL ALIMINDA İSTENEN BELGELER
 

·     Valilik makamına dilekçe

·     Yönetim kurulu kararı

·     Gayri menkul için yapılan genel kurul toplantısının divan tutanağı.
 


DERNEKLERİN GECE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER
 

·     Valilik makamına dilekçe

·     Yönetim kurulu kararı (Kararda kaç adet davetiye bastırılıp,tanesi kaç liradan satılacağı belirtilecek) 

·     Dağıtılacak davetiyeden ( 1 ) adet.

·     Geceye katılacak sanatçıların nüfus cüzdan örnekleri.

·     Düzenlenecek gece kamu kuruluşu salonlarında ise salon tahsis belgesi istenecektir.
 


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İSTENECEK BELGELER
 

·     Valilik makamına dilekçe

·     Adres değişikliği ile ilgili gazete ilanı

·     Yönetim kurulu kararı

·     Noter tasdikli kira kontratı

·     Yeni adresi apartman içi ise apartman yönetiminin muvafakatı istenecektir.


2860 SAYILI YASA GEREĞİ İSTENEN BELGELER
 

a. Yardım toplama talebinde bulunan gerçek kişilerden
Yardım toplamanın amacı,şekli,süresi ve faaliyet alanını içeren, ilgililerce imzalanan dilekçe.

·    Faaliyette görevlendireceklerin fotoğraflı ve tasdikli 2'şer adet nüfus cüzdan örnekleri, ikametgah ilmühaberi,sabıka kayıt belgeleri ve 2'şer adet vesikalık fotoğraf.

·    Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayan resmi makamlardan onaylı Doktor raporu, keşif özeti,inşaat projesi vb. belgeler.

·    Yardım toplanacak kişi gerçek şahıs ise herhangi bir geliri olup, olmadığı,  mesleği, adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul malları bulunup bulunmadığı,ailedeki fert sayısı ve bunların meslekleri,herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanıp faydalanmadıklarını içeren bilgi ve belgeler.

·    Faaliyette görevlendirilecekler arasında Kamu görevlileri bulunuyorsa yetkili makamdan alınmış izin belgesi.

·    Faaliyetin niteliğine göre gerekli diğer belgeler.

 

b. Yardım toplama talebinde bulunan tüzel kişilerden.

·     Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler.

·     Yardım toplama faaliyetinin şekli ,amacı,süresi,faaliyet alanı,faaliyette  görevlendirilenlerin isimleri ile bu kişilerin Dernek,Vakıf,Meslek kuruluşu ve benzeri kuruluşlara üye olduklarını belirten yönetim kurulu kararı.

GENEL KURUL TOPLANTISINDAN SONRA İSTENİLEN BELGELER

·     Genel kurul sonuç bildirimi ( 5 adet )

·     Divan tutanağı ( 2 adet )

·     Faaliyet raporu ( 1 adet )
 


DERNEK DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER

          01. Derneğe ait defterler,

·     Üye kayıt defteri,

·     Karar Defteri,

·     Gelen-Giden evrak kayıt defteri,

·     Gelir-Gider defteri,

·     Bütçe Kesin hesap defteri,

·     Demirbaş kayıt defteri,

·     Alındı belgesi kayıt defteri,

·     Yetki belgesi, gelir makbuzları,gider makbuzları (Faturalar) derneğin banka cüzdanları. 

02. Lokal izini varsa lokal izin tarihi.
03. Taşınmaz malı varsa taşınmaz malın tapusu.
04. Kur 'an kursu varsa müftülük izin belgesi.
05. Öğrenci yurdu ise Milli Eğitim Müdürlüğün 'den izin belgesi,tarih ve sayısı.
06. Tahsis edilen tesis varsa tahsis izin belgesi.

 

 

 

.